POLICY

Integritetsskyddspolicy/GDPR-policy

Integritetsskyddspolicy – Lorentzons Styr AB
Integritet och dataskydd är viktigt för oss på Lorentzons Styr AB (nedan Lorentzons). Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi behandlar dina personuppgifter i enligt med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (nedan Dataskyddsförordningen), och tillämplig nationell lagstiftning.
Denna integritetsskyddspolicy gäller för alla som kommer i kontakt med Lorentzons för samarbete eller tillhandahållande av våra produkter och tjänster. I denna policy redogör Lorentzons för sin personuppgiftsbehandling och för vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

1. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, personliga e-postadresser, telefonnummer och dylikt, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Alla uppgifter som kan identifiera en fysisk persons fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella och/eller sociala identitet är personuppgifter.

2. När samlar vi in personuppgifter om dig?
Uppgifter som du själv eller ditt ombud lämnar till oss
Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att din organisation ska ingå ett avtal eller samarbete med oss, redan har ett avtalsförhållande eller i andra liknande fall där du vill veta mer om våra produkter och tjänster. Personuppgifterna lämnar du till oss när du kontaktar oss via våra sociala kanaler, vid events, över telefon eller mail.
Uppgifter från andra källor
I kontraktsförhållanden med fastighetsägare förekommer att vi installerar temperaturgivare i fastighetens respektive lägenhet. Vi samlar då in personuppgifter om din energiförbrukning genom att temperaturgivaren samlar in data och gör individuella mätningar av inomhustemperaturen. Vid installation av temperaturgivare erhåller vi lägenhetslistor från fastighetsägaren och får då tillgång till lägenhetsnummer och ibland även för- och efternamn på bostadsinnehavaren.

3. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla och administrera våra tjänster. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra bokföringsrättsliga skyldigheter samt för att kunna tillvarata våra intressen i det fall en tvist skulle uppkomma.

4. Vad har vi för laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter?
För att få behandla dina personuppgifter måste vi ha en laglig grund för detta. Vi behandlar dina personuppgifter på följande grunder:

– Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med den organisation du jobbar på eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
– Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, såsom vår bokföringsskyldighet.
– Då vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter, såsom att bevaka vår rätt om det pågår en juridisk process, ta emot inkommande mail eller direktmarknadsföring.

5. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal som vi har med det företag du jobbar på. Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter så länge som du är kund och så länge ansvarstiden för ett projekt löper. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen
Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Personuppgifter som inte behövs i vår dagliga verksamhet avskiljs och förvaras i vårt arkiv med begränsad åtkomst. Räkenskapsinformation såsom följesedel och faktura sparas i sju (7) år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

6. Vilka kan vi dela dina uppgifter med?
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners som då får tillgång till ditt för- och efternamn samt kontaktuppgifter. I många fall är kontaktuppgifterna vi har till dig inte anknutna till dig som person, utan till din arbetsgivare/företag/bolag och utgör då inte personuppgifter.
Våra samarbetspartners är underentreprenörer vi anlitar för att kunna uppfylla våra avtalsrättsliga skyldigheter gentemot dig, en extern IT-support samt tjänsteleverantörer som tillhandahåller faktureringssystem, molntjänster, mailtjänster och liknande som vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet.
Våra samarbetspartners är våra personuppgiftsbiträden och de behandlar dina personuppgifter i enlighet med de lagliga grunder och ändamål som vi redogjort för i denna policy. I vissa fall är våra personuppgiftsbiträden även självständigt personuppgiftsansvariga, i det fall de utöver våra instruktioner har egen bestämmanderätt över ändamålen och medlen för behandlingen av dina personuppgifter. I egenskap av självständigt personuppgiftsansvariga behandlar våra samarbetspartners i enlighet med deras regler gällande integritetsskydd.

Vi kan även, utanför ett samarbete, komma att dela dina personuppgifter med en utomstående tredje part när så krävs till följd av lag eller myndighetsföreskrift eller när så krävs för att vi ska kunna fastställa, göra gällande och utöva Lorentzons Styrs rättsliga intressen.

7. Var behandlas dina uppgifter?
Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

8. Dina rättigheter
Rättelse och tillgång till dina uppgifter
När vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de uppgifter som du lämnat.
Du har också rätt att begära ett så kallat registerutdrag för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade om dig.
Återkalla samtycke med framtida verkan
Om vi behandlar dina personuppgifter på den lagliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke avseende framtida behandling.
Motsätta dig behandling
Du har rätt att motsätta dig behandling som vi utför på den lagliga grunden intresseavvägning d.v.s. där vi har angett att vi har ett berättigat intresse för behandlingen
Radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade hos oss. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.
Begränsa behandling
Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas när så är möjligt. Om du begär sådan begränsning av behandlingen kan det dock leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden mot dig under tiden som begränsningen pågår.
Dataportabilitet
Om du själv vill kunna lagra och använda de personuppgifter vi behandlar om dig eller om du vill att dessa personuppgifter flyttas till någon annan personuppgiftsansvarig, har du rätt att få tillgång till personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Denna rättighet till överflyttning gäller bara personuppgifter du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ditt samtycker eller med anledning av vårt avtal.
Rätt att lämna klagomål
Om du är missnöjd över sättet vi behandlar dina personuppgifter på ber vi dig att kontakta oss via info@lorentzonsstyr.se, 0500-495580.

9. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Lorentzons Styr AB
Kaplansgatan 26
541 34 Skövde

Telefon: 0500-495580
Mail: info@lorentzonsstyr.se

10. Ändringar i integritetsskyddspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår Integritetsskyddspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer detta att kommuniceras till dig.

Extern Integritetsskyddspolicy (GDPR) – Lorentzons Styr –
senast uppdaterad 2021-01-07 AHV