Hus H, Högskolan Skövde

Uppdragsgivare Kalkstenen AB, ref Fredrik Johansson. Energieffektiviseringsprojektet är utfört tidig sommar 2013 K-märkt sekelskiftesbyggnad i tre plan och källare. Vindsplanet tillbyggdes 1996. Totalyta 1550 m2.  Byggnaden huserar högskolans institution för beteendevetenskap med föreläsningssalar, meditationsutrymmen, kontor och tillhörande administration.

Existerande installationer och försörjningssystem

Fastigheten är bestyckad med en fjärrvärmecentral för värme- och varmvattenförsörjning. Central kyl- och värmepumpsanläggning kopplad till ventilationen. Ett gemensamt tilluftsaggregat och två frånluftsaggregat försedda med vätskekopplade värmeåtervinnings- och kylbatterier. Konventionellt radiatorsystem. Föråldrat styrsystem.

Energianvändning och målsättningar

Efter utredning blev utgångspunkten för åtgärderna att mer än halvera fjärrvärmeförbrukningen. Även elförbrukningen kunde reduceras.
Nyckeltal: Total energiförbrukning före åtgärd omfattande el, värme och varmvatten 146 kWh/m2. Efter åtgärd beräknades bli 90 kWh/m2

Genomförda åtgärder

Förändrade styrprinciper genom styrdirigenten som samordnar styrfunktioner mellan försörjningssystem och installationer för optimal drift. Fläktarna har tryck- och behovsstyrning gentemot behovet och rådande temperaturförutsättningar.
Ny reversibel värmepump/kylmaskin är kopplad till kombibatterier i till- och frånluftssystemen. Aggregatet fungerar som kylmaskin vid varmare väderlek för att vid driftfall höst/vinter/vår istället leverera värme som värmepump.
Vid driftförhållanden då värmebehov inte föreligger ackumuleras värmen för utnyttjande under annan drifttid i radiatorsystemet.

Ekonomi

Investering 470 Tkr med återbetalningstid på 6 år.

Resultat

Energireducering på 40 %.

Kommentera