Högskolebiblioteket Skövde

Uppdragsgivare Kalkstenen AB, referens Fredrik Johansson. Energieffektiviseringsprojektet är utfört senvåren 2012. Byggnadsår 1997. Tvåplansbyggnad med totalyta drygt 3100 m2.                                                                                                                         Verksamheten består av bibliotek, kontor och administration, datasalar samt en väsentlig omfattning grupp- och arbetsrum för studenterna.

Existerande installationer och försörjningssystem

Fastigheten är bestyckad med en fjärrvärmecentral för värme- och varmvattenförsörjning. Central kylanläggning med i huvudsak luftburen kyla för hela fastigheten. FTX-Ventilation, ett aggregat för hela fastigheten med roterande värmeväxlare. Zonindelning med eftervärme/efterkyla. Omfattande belysning.     

Energianvändning och målsättningar

Efter vår genomförda analys blev uppdragets målsättning, att med bibehållna klimatvillkor och komfort, halvera elförbrukningen och sänka värmeförbrukningen med 60 %.
Nyckeltal: Total energiförbrukning före åtgärd omfattande el, värme och varmvatten 256 kWh/m2, år. Efter åtgärd 110 kWh/m2, år.

Genomförda åtgärder

Nya PLC av fabrikat Saia och vårt program StyrDirigenten samordnar styrfunktioner mellan försörjningssystem och installationer för optimal drift.
Fläktbyten med moderna EC-fläktar i luftbehandlingsaggregatet flödes- och behovsstyrs efter zonindelningar, lokalanvändningen och luftkvaliteten. En mindre kylmaskin har installerats som också fungerar som värmepump. Detta ger en mer driftekonomisk kylproduktion samtidigt som värmen tillvaratas via solinstrålning på söder- och österfasad. Värmen tillförs de delar av byggnaden som i samma läge har värme- och varmvattenbehov. Behovsstyrning av belysning med närvarodetektorer.

Ekonomi

Investering 1,2 Mkr. Projektets beräknade återbetalningstid drygt 3,5 år.

Resultat

Uppföljning och fortsatt driftoptimering har gjorts under en tvåårsperiod för att säkerställa och maximera driftsekonomin i ett långt perspektiv. Vi hade som mål att sänka värmeförbrukningen med 60 - vi har sänkt den med 63 %

LCC – livscykelkostnad

LCC är totalkostnaden för utrustningen och dess livslängd. Diagrammet visar en trettioårs-period i jämförelse med tidigare installation. Beräknat med real kalkylränta på 6 % och prisökning på 3 %. Fjärrvärmepris 70 öre/kWh och elpris på 0,95 öre/kWh. Investering 1 200 000:-.

 

Kommentera