Byggmästaren, Töreboda

Uppdragsgivare MOinvest, referens Magnus Lindblad. Fastigheten är två huskroppar. Varav den ena 55+ boende och gruppboende med behov av extra stöd. Den andra är till 77 % bostäder och 23 % kontor.

Existerande installationer och försörjningssystem

Fastigheterna har FTX-system med uppvärmning fjärrvärme. Styrsystemet är utekompenserad temperaturkurva. 

Energianvändning och målsättningar

Vårt uppdrag har varit att sänka El- och fjärrvärmeförbrukningen och samtidigt skapa en jämnare inomhustemperatur. Målsättningen var att sänka fjärrvärmeanvändning med 35 % och Elanvändningen med 20 %.

Genomförda åtgärder

Styrsystem Bastec med programvara StyrDirigenten samordnar funktionerna. Fläktarna tryck- och behovsstyrs och ventilationsaggregatet får ny styrutrustning för styrning av värmeväxlare och batteri. Styrsystemet justerar och kompenserar luftflödena efter närvaro- och luftkvalitetsgivare och rådande temperaturer i lokalerna. Värmecentralen styrs genom fastighetens värmelagringsförmåga samt att rumskompenseringen och utetemperaturkurvan reglerar radiatorsystemet.

Ekonomi

Återbetalningstid på 3,5 år

Resultat

Projektet genomfördes vintern 2013 - 2014. Utfallet visar en total energireducering på 38 % (185 000 KWh). Återbäring med 141 000:- per år inklusive El- och fjärrvärme.

LCC – livscykelkostnad

LCC är totalkostnaden i kronor för utrustningen och dess livslängd. Diagrammet visar en 25års-period i jämförelse med tidigare installation och ställer energikostnaderna mot varandra. Kalkylränta på 6 % och en energiprisökning på 3 % samt 76 öre/kWh.

Miljö

Reducerat koldioxidutsläpp 16,7 ton/CO2, år. Vilket kan jämföras med:

  • Hur mycket CO2 1 400 träd (9 200 m2 skog) absorberar.
  • 7 800 mil/år med bil.
  • 28 000 mil/år med buss.
  • 167 000 000 mil/år med tåg.

185 000 kWh kan jämföras med:

  • 12 uppvärmda villor.
  • 29 uppvärmda lägenheter

Fastighetsvärdering

Ett resultat av sänkta energikostnader är att driftnettot blir högre. Det höjer värdet på fastigheten. Påvisar ett avkastningskrav, Yield på 7 % baserat på fastighetens läge, verksamhet, driftnettoutveckling samt marknadsvärde. Denna investering skulle innebära att fastighetens värde ökat med 2 miljoner.

Kommentera